Diensgroep Ekumene

Kliek hier vir inligting soos nuus, briewe, persverklarings en gebeure vir die Diensgroep Ekumene.

Belhar-Dagkonferensie 2013

2013-09-14 08:30
2013-09-14 13:15
Africa/Johannesburg
Die Belhar-Dagkonferensie vind op DV 14 September 2013 by die Sinodale Sentrum te Rhodesfield, Kempton Park plaas. Die dag sal ingerig word as ‘n teologiese gesprek oor die Belhar-belydenis en die sprekers wat sal optree is Proff. Piet Naude, Piet Strauss, Jaap Durand, ds. Theo Danzfuss en dr Andries Kritzinger.

NGK JHB-Noord / Andrew Murray Gemeente bied aan: "Forum for Intercultural Ministries"

2011-02-27 08:00
2011-03-02 16:00
Africa/Johannesburg
The annual Forum for Intercultural Ministries (FIM), previously the Andrew Murray Conference, will be having their annual conference from Sunday 27 February till Wednesday 02 March 2011 at the NGK Johannesburg-Noord/Andrew Murray Congregation.

 

EVALUATION / EVALUASIE VAN EKUMENIESE DIENSTE IN JOHANNESBURG-SENTRAAL / SOWETO

In die tyd van heroriëntering ten opsigte van die kerkherenigingproses is die geleenthede vir saamwees van die NGK-Familie van kardinale belang. Hiermee saam gee ons ’n evaluering ten opsigte van die Ekumeniese dienste van gemeentes van die VGKSA en NGK in die Sentrale Johannesburg/Soweto-area. Die evaluering is gedoen deur lede van die betrokke gemeentes onder leiding van die Joint working Group. Hiermee saam die bevindinge van die groep.

KONFERENSIE OOR INTERKULTURELE BEDIENING: 12-14 OKTOBER 2010

2010-10-12 09:30
2010-10-14 14:00
Africa/Johannesburg
Die Ring van Port Elizabeth in samewerking met die Sinodale Begeleidingsnetwerk bied van 12 tot 14 Oktober 2010 ’n konferensie oor interkulturele bediening in en deur gemeentes aan.

Ons is bevoorreg om dr Ryk van Velden en ds Martiens Swart as aanbieders en fasiliteerders in Port Elizabeth te hê.

NG KERK-LEIERS VERKIES OP PRESIDIUM EN UITVOERENDE KOMITEE VAN SARK

Aktiwiteite

Hierdie ekumeniese liggaam staar groot uitdagings in die gesig om in ons huidige tydsgewrig 'n openbare leiersrol te speel in ons SA-samelewing en ons is oortuig daarvan dat hulle 'n waardevolle bydrae sal kan lewer in die Christelike getuienis van ons breëre Geloofsgemeenskap. Wysheid en insig word julle toegebid.

Die volledige presidium van die SARK bestaan nou uit Biskop Jo Seoka (Anglikaanse Kerk - President), Rev Joy Kronenberg (Morawiese Kerk - Vise-president) en dr Kobus Gerber (NG Kerk - Vise-president)

BRIEF AAN GEMEENTES VAN DIE NG KERK NA GESPREKKE TUSSEN DIE NG KERK, NG KERK IN AFRIKA EN RCA

Aktiwiteite

 'n Belangrike Skrywe van die Moderamen van die Algemene Sinode.

30 Mei 2010 - Gesamentlike Kerkdiens - VGK en NGK - 2010

2010-05-30 10:00
2010-05-30 12:00
Africa/Johannesburg
'n Gesamentlike Kerkdiens van Gemeentes van die VGK en NGK word beplan in Melville se kerkgebou, op 30 Mei 2010, om 10:00.

 

Die gesamentlike kerkdiens is n gereelde geleentheid waar gemeentes van die Ring van Johannesburg (NGK) en gemeentes van die VGK in Soweto en Johannesburg saam aanbid. Die Joint Working Group wat die reёlings tref, het besluit om die uitnodiging ook wyer te rig. Almal is welkom om as lede van die twee kerke weer saam die Naam van die Here te verkondig en sy lof te besing.

BELHAR CONFESSION YESTERDAY, TODAY AND TOMORRO - Prof Thias Kgatla

Toespraak van Prof Thia Kgatla ten tye van die 20-jarige viering van die ontstaan van die Belydenis van Belhar. Klik op die aanhangsel om dit te lees of uit te druk.

BELHAR BELYDENIS - Afrikaanse Weergawe

Hier volg die Belharbelydenis in Afrikaans. As aanhangsel vind 'n 'n PDF dokument met 'n drietalige vertaling daarvan sowel as van die Begeleidende brief wat saam met die Belharbelydenis gelees moet word.

URCSA PRESS RELEASE: Adoption of the Belhar Confession by the Reformed Church in America (RCA) 9 June 2009

The Executive of the Uniting Reformed Church in Southern Africa, (URCSA) has received the news of the adoption of the Belhar Confession, by the General Synod of the Reformed Church in America (RCA), with great joy in our hearts.

'South African Church still not moving beyond Apartheid', meeting told.

Geneva/Johannesburg, 25 May (ENI)--A South African church suspended in 1982 from the World Alliance of Reformed Churches because of its support for apartheid is "still not ready for readmission", a meeting of the grouping's executive committee in Geneva has been told.

Afrikaanse Kerke in Australië verenig.

'n Historiese geleentheid het plaasgevind in Maart vanjaar toe 'n aantal afgevaardigdes by 'n vergadering in Perth besluit het om 'n nuwe denominasie in Australië tot stand te bring. Dis die uitvloeisel van die besonderse groei in die aantal Afrikaanse lidmate en bedieningspunte wat oor die aftgelope paar jaar plaasgevind het in Australië. Die nuwe kerkgenootskap sal bekendstaan as die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië (Reformed Evangelical Church of Australia).

EKUMENIESE AKTIWITEITE VAN RINGE IN SINODE HOËVELD

‘n Oorsig van die bestaande ekumeniese kontakte op plaaslike vlak in die Sinodale gebied van Suid-Transvaal. (Aanvanklike gesprekke  met die Ringskribas, is aangevul met vorms wat deur die gemeentes se verteenwoordigers by die Sinode in Oktober 2003 ingevul is).

Verklaring tov gebeure by die Algemene Sinode van die VGKSA

Die Moderatuur van die NG Kerk het op 3 Oktober 2008 vergader tov die gebeure by die Algemene Sinode van die VGKSA te Hammanskraal en het die volgende besluite geneem.