Nasionale Algemene Verkiesing 2009

ALGEMENE VERKIESING 2009: Besluite van die ASM en Riglyne vir Lidmate die verkiesing.

ALGEMENE VERKIESING 2009.
Lees asseblief hieronder die besluit wat die ASM op sy vergadering van 17-18 Maart aanvaar het oor die Algemene Verkiesing van 22 April 2009. Lees ook die BYLAAG daarmee saam. U word vriendelik versoek om hierdie inligting dringend onder soveel as moontlik lidmate te versprei.

VERKLARING VAN DIE SINODEVOORSITTERS VAN DIE DRIE AFRIKAANSE KERKE IN OORLEG MET HULLE KOMMISSIES IN SAKE KOMENDE ALGEMENE VERKIESING

27 Februarie 2009

Die drie Afrikaanse kerke naamlik die Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk beskou dit as hulle profetiese roeping om etiese kwessies in die Suid-Afrikaanse samelewing aan te spreek. Die kerke wil, met die oog op die komende verkiesing, op sekere uitgangspunte wys.