Teologiese besinning oor die toekoms van hoofstroom Afrikaanse kerke in Suid-Afrika

2013-09-06 00:03
Africa/Johannesburg
Teologiese besinning oor die toekoms van hoofstroom Afrikaanse kerke in Suid-Afrika

Belhar-Dagkonferensie 2013

2013-09-14 08:30
2013-09-14 13:15
Africa/Johannesburg
Die Belhar-Dagkonferensie vind op DV 14 September 2013 by die Sinodale Sentrum te Rhodesfield, Kempton Park plaas. Die dag sal ingerig word as ‘n teologiese gesprek oor die Belhar-belydenis en die sprekers wat sal optree is Proff. Piet Naude, Piet Strauss, Jaap Durand, ds. Theo Danzfuss en dr Andries Kritzinger.

HEMELVAART

2013-05-07 15:41
Africa/Johannesburg
Vandag is Hemelvaart en die Sinodale Sentrum is vir die dag gesluit soos besluit deur die SDK.

Uitleg en toepassing van die Algemene Sinode 2011 se besluit oor Belhar: Algemene Taakspan Regte (ATR)

Die Algemene Taakspan Regte het by hulle vergadering op 22-24 April 2013 die aangehegte advies eenparig goedgekeur. Dit word deurgegee vir kennisname deur die kerkverband. Dit word ook aan die Algemene Sinode voorgelê vir ratifikasie. http://www.ngkerk.org.za/documents/uploads/Belhar.pdf