Funksioneer

Druk-weergaweSend by emailPDF version

Sinodale Dienskommisie (SDK)
Tydens die 2010 Sinode van NG Hoëveld het die Sinode besluit om die samestelling van die SDK te verander sodat dit tans só daar uitsien:

 • Die Dagbestuur - Moderator, Assessor, Skriba en Aktuarius (Bepaling 35.1)
 • Vyf (5) Portefeuljeleiers en drie (3) verkose kerkraadslede.
 • Ex Officio Bestuurders as lede van die SDK.
   

Taak van die SDK
Die Sinodale Dienskommissie gee uitvoering aan opdragte wat die Sinode aan hom gee en aan besluite van die Sinode wat nie ressorteer onder opdragte van ander kommissies nie en word deur SDK Leierspan ondersteun.

Samevattend is die taak van die SDK as volg voor te stel:

Moderamen (Bestuursvlak)

 • Die Visie-draer (Rol)
 • Gee rigting en daag uit (Voeg waarde toe)
 • Visioneer en Vertolk waardes(Sleuteltaak)

Portefeuljeleiers en Kommissie-Voorsitters (Bestuursvlak)

 • Die Fasiliteerder (Rol)
 • Ondersteun en koördineer (voeg waarde toe)
 • Ontwikkel en integreer (Sleuteltaak)

Sinodale Dienskommissies, Diensgroepe en Visnette (Bestuursvlak)

 • Die Doeners (Rol)
 • Groei en streef (Voeg waarde toe)
 • Groei en verbeter (Sleuteltaak)

Dagbestuur van die SDK

Samestelling en vergaderings

 • Die persone wat as die moderator, assessor, skriba en aktuarius verkies word, is lede van die Dagbestuur van die Sinodale Dienskommissie.
 • Dit is gebruiklik dat die HUA en die Sinodale Koördineerder die vergaderings van die Dagbestuur in ’n adviserende hoedanigheid bywoon.
 • Die Dagbestuur vergader sover moontlik in die maande wanneer die SDK nie vergader nie en soos die behoefte vir vergaderings ontstaan.

Taak van die Dagbestuur

 • Die Dagbestuur voer opdragte uit wat deur die SDK aan hom gegee word en lewer verslag daaroor aan die SDK.
 • Die Dagbestuur hanteer spoedeisende sake wat op die terrein van die SDK lê, met verslag aan die volgende vergadering van die SDK.
 • Die Dagbestuur is lede van die Gesamentlike Sinodale Kommissie wat optree namens die NG Kerk van Transvaal.
 • Die Dagbestuur is verantwoordelik om aandag te gee aan visioenering, strategie, leierskap en tydsgees van die Sinode.
 • Die Dagbestuur kan in dringende gevalle ’n vergadering van die SDK byeenroep.

Vergaderings
Die SDK het besluit om minstens een maal per kwartaal te vergader.

Die SDK en/of die SDK Dagbestuur kan ook elektronies vergader. Dit beteken dat die Dagbestuur ’n voorstel per epos aan die lede van die SDK mag versprei waarop hulle kan reageer. Die epos bevat reëlings oor ’n keerdatum en –tyd waarop die lede moet reageer. Daar word van die vergadering notule gehou net soos van ’n gewone vergadering. Indien die voorstel met ’n meerderheid van stemme goedgekeur word, is die besluit geldig. Die notule word by ’n gewone vergadering van die SDK goedgekeur. 

 
Werksaamhede
Die werksaamhede van die SDK word in die Kerkorde se Bepaling 35.2.2 omskryf.
 

35.2.2.1 Die uitvoering van opdragte wat deur die Sinode aan hom gegee is, asook besluite van die Sinode wat nie onder die opdragte van ander kommissies ressorteer nie.
35.2.2.2 Die koördinering en organisering van die werksaamhede van alle kommissies van die Sinode.
35.2.2.3 In spoedeisende gevalle mag die Kommissie opdragte aan ander kommissies uit brei om te sorg dat die besluite van die Sinode effektief uitgevoer word, of om te sorg dat pro-aktief opgetree word in terme van die roeping en diensrigtings van die Sinode.
35.2.2.4 Doen aanbevelings aan die Sinode met betrekking tot die roeping van die Sinode en die diensrigtings waarop die Sinode fokus.
35.2.2.5 Die Sinodale Dienskommissie mag taakgroepe saamstel wat uitvoering gee aan die spesifieke opdragte van die Sinode of die Sinodale Dienskommissie. Hierdie taakgroepe word ad hoc saamgestel en doen aan die Sinodale Dienskommissie, of ’n spesifieke kommissie van die Sinode, verslag. Van hierdie sake word ook aan die Sinode verslag gedoen.
35.2.2.6 Die aanvulling van vakatures wat in die kommissies van die sinode mag ontstaan, indien moontlik en waar van toepassing op aanbeveling van ringe/ringskommissies. Die Sinodale Dienskommissie mag die samestelling van kommissies uitbrei deur lede met spreekstem te koöpteer. Die Sinodale Dienskommissie mag lede in die Sinodale Dienskommissie met spreekstem koöpteer.
35.2.2.7 Die aanstelling van amptenare in sinodale diens.
35.2.2.8 Die aanwysing van persone om by afwesigheid van die skriba en aktuarius van die sinode die opdragte soos Bepaling 35.1 omskrywe, uit te voer.
35.2.2.9 Die sameroeping van ’n buitengewone vergadering van die sinode wanneer dit noodsaaklik mag blyk.
35.2.2.10 In die geval van ’n kandidaat wat beoog om colloquium doctum af te lê, ’n ondersoek te doen met betrekking tot die wedergeboorte deur die Heilige Gees, die persoonlike ondervinding van die genade van God en geestelike geskiktheid vir die evangeliebediening.
35.2.2.11 Die Sinodale Dienskommissie wys ’n leraar/s aan om as Pastor/es Pastorum na die pastorale sorg van leraars in die sinodale gebied om te sien.
35.2.2.12 Die kommissie doen van al sy werksaamhede aan die sinode verslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die lig van die Besluite van die Sinode 2007 is dit duidelik dat die Sinode aanvaar het dat die taak van die SDK omskryf is in die visualiseringsverslag van die SDK wat op die laaste dag ter tafel gelê is (Notule Sinode 2007:328-329.) Tydens die SDK bosberaad waartydens die visualiseringsverslag as basis gedien het, het ’n aantal sake na vore gekom en is take uitgedeel.  Daar is teruggekeer na gerigtheid en daar is ook gefokus op bronne wat beskikbaar is vir die diens wat die SDK moet lewer.

Spesifieke Take.

Hierdie take en gerigtheid kan as volg omskrywe word:

Voorsitter van die SDK.

 • Die Voorsitter tree op as voorsitter tydens alle vergaderings van die SDK en die SDK Dagbestuur.
 • Die voorsitter is ook lid van die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) en verteenwoordiger van die Sinode.
 • Die voorsitter voer opdragte uit wat deur die SDK en die SDK Dagbestuur aan kom gegee word en lewer verslag daarvan.
 • Dr. Neels du Randt is ook verantwoordelik vir die saak van kerkhereniging

Die Ondervoorsitter van die SDK..

 • Die ondervoorsitter neem leiding van die vergaderings van die SDK of SDK Dagbestuur indien die voorsitter hom/ haar daartoe versoek.
 • Die ondervoorsitter is verantwoordelik vir die behartiging van ekumeniese betrekkings namens die SDK/Sinode en is dus lid van die Diensgroep vir Ekumene (Hy is nie noodwendig die voorsitter van die diensgroep nie.)
 • Hy is ook verantwoordelik vir Navorsingsprojekte in die Sinode.
 • Hy voer die take uit wat deur die SDK aan hom opgedra word.
 • Die ondervoorsitter is sekunduslid van die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) en verteenwoordiger van die Sinode as die voorsitter nie beskikbaar is nie.

Die Skriba.

 • Die take wat die skriba voor, tydens en na elke sinode moet verrig, word volledig uiteengesit in die Kerkorde se Bepalings 35.1.4, 26.5, 26.6, 33 en 35.5.3.
 • Die skriba is verantwoordelik vir die samestelling van die agenda van die vergaderings van die SDK en die SDK Dagbestuur.
 • Die skriba neem die notule by die vergaderings van die SDK en die SDK Dagbestuur.
 • Die skriba is die voorsitter van die Notulekommissie en is lid van die Ontwerpspan vir die volgende sinode.
 • Ds. Cobus Rossouw is ook saam met Dr. Gideon Kok verantwoordelik vir die gerigtheid na buite en veral die werk t.o.v. die missionêre gerigtheid en getuienis.
 • Ds. Cobus Rossouw is ook saam met Dr. Gideon Kok verantwoordelik vir kommunikasie. Dr. Gideon Kok is verantwoordelik vir die webbladsy van die Sinode sowel as vir die publisering van die Kruis-en-Dwars.

Die Aktuarius.

 • Die take van die Aktuarius word volledig uiteengesit in die Kerkordelike Bepaling 35.1.5.
 • Die Aktuarius is lid van die Sinodale Kommissie vir Diensverhoudings.
 • Die Aktuarius gee op versoek advies aan kerkrade en gemeentes oor Diensverhoudinge en dienskontrakte.
 • Die Aktuarius voer take uit wat deur die SDK aan hom opgedra word.

Die Koördineerder

 • Benewens die take wat in hulle diensooreenkomste omskryf word, is die Koördineerder ook verantwoordelik vir bepaalde take wat deur die SDK aan hulle opgedra is.
 • Die Koördineerder en die Portefeuljeleiers is ook verantwoordelik vir die funksionering van die netwerke insluitende:
 • Die instandhouding, ondersteuning en hulp met die identiteitsvorming van bestaande netwerke.
 • Klassifisering en dokumentering van take van die bestaande netwerke
 • Toesien dat die netwerke aan aktuele kwessies aandag gee.
 • Voer take uit wat deur die SDK aan hulle opgedra word.

Beginsels onderliggend aan ons funksionering en SDK verteenwoordigers.

 

Gerigtheid na bo:

Spiritualiteit en Luister: Dr. André Bartlett, Ds Evert Bergh en Oudl.Piet Klut.

 • Hulle tree as visiedraers op t.o.v. die spiritualiteit en die Luisterseisoen.
 • Hulle maak die gemeentes bewus van Luisterseisoen.
 • Hulle fasiliteer en skakel met kundiges in die verband en reël toerusting t.o.v. die Luisterseisoen en spiritualiteit.
 • Hulle reël vir die SDK vergaderings se spiritualiteit. (Sien verder ook die Notule SDK Bosberaad 2008: 7)
 • Voer take uit wat deur die SDK aan hulle opgedra word.

Gerigtheid na binne:

Predikante Ontwikkeling: Ds Corneil du Plessis.

 • Neem leiding en koördineer die werksaamhede van die diensgroepe verantwoordelik vir die begeleiding en leierskapsontwikkeling van predikante.
 • Hy is verantwoordelik vir Faskom (die fasiliteringskommissie).
 • Hy neem saam met dr. Hugo van der Linde verantwoordelikheid vir die leierskapontwikkeling van predikante.
 • Voer take uit wat deur die SDK aan hom opgedra word.

Gemeentes Ontwikkeling en leierskap: dr. Hugo van der Linde.

 • Verantwoordelik vir die werksaamhede van diensgroepe verantwoordelik vir gesonde bestuur, pro-aktiewe ontwikkeling, bestuur van verandering en versorging van gemeentes.(Notule Bosberaad 2008:7)
 • Voer take uit wat deur die SDK aan hom opgedra word.

Missionêre kerk en - getuienis: Dr. Gideon Kok en Ds.Jan Louw.

Administrasie t.o.v die sinode en die gemeentes: Dr. Albertus Koorts, Ds Danie Oosthuizen en Ouderling Izak de Villiers.

 • Verantwoordelik vir die administrasie van die Sinode en die Sinodale kantoor.
 • Gee leiding en hulp aan gemeentes t.o.v. hulle administrasie.
 • Voer take uit wat deur die SDK aan hulle opgedra word.

Gerigtheid na vore:

Die Moderatuur

 • Visioenêr, strategies, tydsgees en leierskap.

Gerigtheid na buite:

Genesing van die land: Dr Johan Gouws en oudl. Esme Arnott.

 • Skakel met die SKDB/NGBD in verband met die fokusarea van die Sinode in verband met die genesing van die land.
 • Help gemeentes aan die saak van die genesing van die land aandag te gee.
 • Voer take uit wat deur die SDK aan hulle opgedra word.

Bevordering van Eenheid en Samewerking tussen Christelike Kerke. Ekumene: Dr. André Bartlett en Dr. Danie Malan.

Kerkhereniging: Dr. Neels du Randt en Dr. André Bartlett